English text below…


Tja wat moet ik hier nu van maken…

In mijn voorbereidingen van deze trip, had ik bedacht een website te hebben waarvoor alle dank aan me zus, die daar vele uren aan besteed heeft.

Ik zou die website dan gebruiken voor mijn reis verhalen te posten, contact te behouden met nieuwe en vooral vaste trouwe vrienden, in het prachtige Nederland, en foto`s te delen.

Ik was ook helemaal aangestoken door de “sponsor” gemeenschap, en had het serieuze wilde idee om zo veel mogelijk sponsors te krijgen, en zo nog langer te kunnen, en mogen reizen.

Ik wou verhalen posten, ervaringen delen, en bijzonderheden plaatsen…maar als ik dan nu terug kijk… is er weinig van deze plannen terecht gekomen…

Dus tja…wat moet ik hiervan maken…??

 

Ik heb gemerkt tijdens het reizen, door eigen ervaringen of doormiddel van de diversiteit van mensen die ik ontmoet, dat de hierboven genoemde ideeen niet helemaal mijn ding zijn.

Terwijl ik reis, ontmoet ik prachtige mensen, leef ik vol in het moment, en probeer ik dus vooral hiervan maximaal te genieten. En zijn er vaak al een boel uren verstreken in de dag, die uren die dan overblijven, zijn vaak nodig voor de slaap.

Ik ontmoet liever mensen, en neem de tijd er voor om ze beter te leren kennen, van ze te leren, en vooral een mooie tijd te hebben, in plaats dat ik me bezig hou met de website, wat me ook nog eens frustratie opbrengt.

Via mijn Facebook pagina`s (de persoonlijke, en www.fb/toso30 ) probeer ik dan iets van mijn gevoel van verantwoording achter te laten, wat merendeels zijn uitwerking heeft.

De likes, comments en vooral de vele persoonlijke berichtjes die ik ontvang, vind ik heerlijk, doet me onwijs goed, en ik lees ze vaak met plezier terug !! waarvoor vele dank aan iedereen die hiervoor de tijd neemt !!

het updaten van mijn verhalen via deze website heeft dus enorm stil gestaan, en persoonlijk weet ik ook nog niet hoe ik dat ga bijhouden in het vervolg.

 

Zoals ik zei, mijn ideeen van de website voor mijn vertrek uit Nederland waren groots, en ik heb zeker nog steeds grootse ideeen, maar die website…. niet echt mijn prio..

Die wereld van sponsors… achteraf aangestoken door vele mede reizigers, veelal met ze 2en, en een gedegen achtergrond in de journalistiek of media, of in het thuisfront waar de rauwe beeldmateriaal of verhaal lijnen verder worden uit- en ver-werkt. Voorwaarden die ik dus niet in mijn pakket heb zitten, of er moet zich nu iemand aangesproken voelen, en vele uren achter de computer wil door brengen, zie ik je mailtje graag tegemoet !!

Bij de mensen die ik tref en een leuk aantal sponsoren hebben, is het vooral zelf veel tijd er investeren, en krijgen ze er een paar leuke goodies voor terug, natuurlijk altijd mee genomen, maar ik vraag me af hoeveel dat in het “budget” mee helpt om verder te reizen. Vooral als ik zie met welk materiaal er gereisd moet worden, en bijna overal die dure laptop met een stuk fruit er op, meegesleurd word.  En tot heden heb ik nog niet echt geluk gehad met mijn elektronische apparaten terwijl ik stuiterend over een offroad pad rij, of in de koude temperaturen begeef, en dan ook echt alle accu`s het begeven, behalve mijn scheerapparaat… waarom heeft Philips een snoerloze scheermachine ontwikkeld voor -20(en kouder)… maar ik zou ze graag als sponsor willen hebben trouwens 😉

 

Dus die sponsorschap… ook niet echt meer mijn prio…

Had je dat dan van tevoren niet kunnen bedenken…? tja… als ik alles van te voren had geweten…was ik misschien al jaren eerder gaan reizen …

En zoals ik nu andere ook ideeen en prio`s heb, worden die elke keer bijgeschaafd, veranderd aan de omstandigheden welke ik ondervind. dat beschrijft misschien wel het woord “ reizen” voor mij.

Creativiteit en een leercurve van een grote diversiteit van het leven.

 

Momenteel heb ik een soort van “pauze” in mijn trip, herzie ik diverse eerdere beslissingen, probeer ik andere dingen uit, en evalueer ik persoonlijk terug op de afgelopen reis periode.

Ik probeer zo kritisch mogelijk en vooral op de TOSO manier naar me zelf en de trip te kijken, de uitwerking van eerder gemaakte keuzes te omvatten, en vooral het gesprek open te houden, met me zelf en anderen.

Het voelt heerlijk om terug in Thunder Bay te zijn, waar ik eerder tijdens mijn trip een “ verplichte” pauze in moest lassen. En merk dat ik een boel bullshit kwijt raak, wat ik allemaal zelf verzameld heb, bewust en onbewust.

 

Dus…. tja wat moet ik hier nu mee…

Ik ga er opnieuw voor zitten, de website, en mijn ideeen nu … en de tijd zal het leren.

Ik heb al geleerd dat ik me geen verplichtingen wil opleggen, het per moment bekijk, maar alle ideeen, kritiek of misschien verwijten, ik hoor het graag, en laat ik het gesprek volledig open!

 

See ya soon …

The Other Side Of …. behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst… toch?

 

Henri

How Strong Is Love …?

 Well, what to say now…

In my preparations for this trip, I had thought to need a website for which all thanks to me sister, who has spent many hours to make this happened.

I would use the website for my trip to post stories, to maintain contact with new and especially good old friends, in the Netherlands, and to share beautiful photos.

I was also completely lit by the “sponsor” community, and had the serious wild idea, to get as much as possible sponsors, and so I would be able to travel more and longer.

I wanted to post stories, share experiences, and details post … but when I look back … There are rarely of these plans left…

So well … what to say now…??

 

I have noticed while traveling, by own experience or through the diversity of people I meet, that the above mentioned ideas was not quite my thing.

While I travel, I meet wonderful people, I live in the moment, and I try to enjoy it to the maximum. And there are often a lot of hours passed in the day, those hours which then remain, are often required for sleep.

I prefer to meet people, and take the time to get to know them better, to learn from them, and especially to have a nice time, rather than that I’m busy with the website, what me also yields frustration.

Through my Facebook pages (my individual, and www.fb/toso30) I try to get rite of a bit of mine responsible feeling, which mostly works.

The likes, comments and especially the many individual messages that I receive, I really like, makes me feel incredibly good, and I read them often with fun back!! For which many thanks to everyone who takes the time to do that!!

Updating my stories via this website has enormous stood still, and personally, I know not how I go solve that “problem”

 

As I said, my ideas of the website for my departure from Netherlands were great, and I definitely have still great ideas, but this website…. not really my priorities.

That community of sponsors … afterwards ignited by many fellow travelers, many in couples, and a solid background in the journalism or media, or at home where the raw footage or story lines continue by others for publishing. Conditions I not have in my package, or there must be now someone attracted, and many want to spend hours at the computer, I looking forward to your email then!!

At the people I met and have a nice number of sponsors, invest a lot of time there, and they get some nice goodies in return, of course its helps, but I wonder how much that contribute in the “budget” to travel further. Especially if I see what kind of material they have, and nearly everywhere I see that expensive laptop with a piece of fruit on it, to take care off.  And to be honest, I’m not yet really lucky with my electronic devices while I’m bouncing on an off-road path,

Or in the really cold temperatures all batteries have failed, except my shaver…

Why has Philips designed a cordless shaving machine for -20 degrees (and colder) … but I would like to have them as a sponsor 😉

 

So that sponsorship … well not really more my priors…

 

Didn’t you think about that in advance? Well … If I had known everything in advance … I had maybe start traveling a few years earlier…

And as I now also have other ideas and priors, which each time refined, changed to the conditions which I am having.  That describes perhaps the word “traveling” for me.

Creativity and a learning curve in a large diversity of life.

 

Currently I have a sort of “break” in my trip, I’m reviewing several prior decisions, I try other things out, and I evaluate personally back on the last travel period.

I try to be as critical as possible and especially look on the TOSO way to me itself and the trip, to include the impact of choices I made previously, and especially to keep the conversation open, with myself and others.

It feels great to be back in Thunder Bay, where I previously during my trip also had a “mandatory”. And notice that I lose a lot of bullshit, which I’ve collected all myself, conscious and unconscious.

 

So. … I’m here now again…

I’m going to reorganise, the website, and my ideas now … and time will tell.

I have already learned that I want to impose no obligations, see it at the moment, but all ideas, criticism or maybe blame, I like to hear, and I leave the conversation fully open!

 

See ya soon…

The Other Side Of….  Results achieved in the past are no guarantee for the future … right?

 

Henri

How Strong Is Love…?!

Volg en like mijn pagina